ANBI

De Christengemeenschap Arnhem

RSIN

809584530

Rechtsvorm

Zelfstandig onderdeel van de landelijke beweging De Christengemeenschap met rechtspersoonlijkheid en ANBI status

Bezoekadres

Johanneskapel, Brugstraat 5, 6811 MB Arnhem;
Website arnhem.christengemeenschap.nl

Doelstelling

De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.

Gewijde priesters voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.

Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk en oefenen de zielszorg uit. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en de leden in onderlinge samenwerking.

Beleidsplan

– het werk dat de gemeente doet: De gemeente steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen die de leden naar vermogen en belangstellenden vrijwillig bijeenbrengen, Deze middelen worden gebruikt voor de realisering van de doelstelling.

 

– de manier waarop de gemeente geld werft: de middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

– het beheer van het vermogen van de gemeente: behoudens een kleine financiële buffer streeft de gemeente er naar om de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel. Kapitaalvorming wordt onwenselijk geacht.

– de besteding van het vermogen van de instelling. Het vermogen komt geheel ten goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijken.

Functie bestuurders

Het Bestuur bestaat uit één of meer leden van het Convent, en daarnaast ten minste 3 leden. Uit het midden van het Bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen, alsmede een vertegenwoordiger in de Landelijke Raad. Zij convoceert minimaal één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarop het algemene en het financiële beleid ter discussie staan. Het Bestuur verdiept zich in achtergronden en ontwikkeling van De Christengemeenschap, en laat zich in het bestuurlijk handelen hierdoor leiden. Het Bestuur vergadert in beginsel maandelijks en daarnaast zo vaak als nodig wordt geacht.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hier wordt echter zeer beperkt gebruik van gemaakt.

Activiteiten

Het verzorgen van het cultische en geestelijke leven in de gemeente door middel van het voltrekken van de sacramenten en het verzorgen van lezingen, (gespreks)bijeenkomsten, vieringen en jaarfeesten.

Intensivering van het gemeenteleven

Financiële verantwoording schriftelijk

De begroting van het lopende jaar wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering in het voorjaar. Voor het komende jaar wordt tevens een voorlopige begroting voorgesteld. De financiële verantwoording vindt plaats middels een uitgebreid financieel jaarverslag, dat beschikbaar is voor leden en belangstellenden. Deze schriftelijke verantwoording wordt ook op de in het voorjaar te houden algemene ledenvergadering besproken. De algemene ledenvergadering stelt de begroting en de financiële jaarcijfers vast en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt tevens verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt ook opgenomen in het gemeentebericht. Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders dan om de doelstellingen te realiseren.

Resultatenrekening 2023

Inkomsten Uitgaven
Bijdragen leden en belangstellenden 31.995 Bijdrage Toelagenkas 23.040
Collecten en overige bijdragen 10.365 Bijdrage Gezamenlijke Kas 6.480
Vakantiegeld 2.297 Beroepskosten geestelijken 3.144
Verhuur inkomsten 5.330 Kosten gemeentewerk 6.283
Rente Vakantiebijdrage 1.750
Legaten Kosten huisvesting 8.408
Akoestiek uit legaat 4.964 Akoestiek gemeentezaal 4.964
Totaal Inkomsten 54.951 Totaal Uitgaven 54.069
Positief resultaat 882